Hạ gò má cao, tạo khuôn mặt V-Line, khuôn mặt trái xoan

ĐIỀU TRỊ GÒ MÁ CAO

I. CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân 18 tuổi có nhu cầu điều trị hạ thấp gò má cao II. CHỐNG CHỈ ĐINH: bệnh …

ĐIỀU TRỊ GÒ MÁ CAO

I. CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân > 18 tuổi có nhu cầu điều trị hạ thấp gò má cao II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: bệnh …